>> Структура Союзу

Організаційна структура Союзу

 • Вищій керівний орган – З’їзд Союзу;
 • Рада Союзу;
 • Президія Ради Союзу;
 • Президент Союзу;
 • Ревізійна комісія;
 • Виконавча дирекція.

Для здійснення окремих напрямків статутної діяльності можуть створюватись постійні або тимчасові підрозділи Союзу, які діють на підставі положень затверджених Президією.

Вищий керівний орган

Вищим керівним органом Союзу є з’їзд делегатів, обраних на конференціях обласних організацій. Кожний делегат з’їзду має один ухвальний голос.

З’їзд Союзу:

 • визначає основні завдання та напрямки діяльності Союзу;
 • затверджує статут Союзу, положення про Ревізійну комісію та вносить зміни та доповнення до них;
 • визначає організаційну структуру Союзу, функціональні обов’язки розпорядчих та виконавчих органів;
  обирає на п’ять років Президента, голову і членів ревізійної комісії, заслуховує їх і затверджує плани та звіти про їх діяльність;
 • обирає на п’ять років Раду, Президію Ради Союзу.
 • визначає порядок і розмір членських внесків, затверджує фінансовий план та кошторис Союзу;
 • розглядає та затверджує проект бюджету Союзу та звіт про його виконання;
 • розглядає питання, які стосуються діяльності Союзу;
 • реалізує право власності в порядку передбаченому законодавством України та статутними документами Союзу. 

Окремі функції по господарському управлінню майном можуть бути покладені з’їздом на Раду Союзу.

Рада Союзу

 • організує виконання рішень з’їзду Союзу;
 • керує поточними справами Союзу і розв’язує завдання, які не відносяться до компетенції з’їзду;
 • приймає рішення про прийом учасників до Союзу та їх вихід з Союзу;
 • затверджує штатний розпис виконавчої дирекції Союзу і здійснює контроль за діяльністю дирекції;
 • за поданням керівника виконавчої дирекції затверджує на відповідні посади працівників цього органу та приймає остаточне рішення по їх звільненню;
 • за пропозицією Голови Союзу обирає його заступників;
 • формує творчі групи для розробки програмних документів Союзу по роботі з парламентом, урядом, іншими державними інститутами та структурами громадянського суспільства;
 • сприяє організації договірних взаємовідносин;
 • контролює дотримання прав і обов’язків членами (учасниками) Союзу;
 • вирішує інші питання діяльності Союзу, що не суперечать законодавству України.

Президія Ради Союзу

До складу Президії входять: Президент Союзу, заступники Президента, інші обрані особи. Президія скликається Президентом Союзу і проводить свої засідання не менше двох разів на рік. Президія координує організаційні заходи по підготовці та проведенню з’їзду,  є постійно діючим керівним органом Союзу, у період між з’їздами і засіданнями Ради керує всією діяльністю Союзу, розробляє заходи по втіленню в життя рішень керівних органів Союзу і організовує їх виконання, а також виконання рішень з’їзду, розглядає пропозиції, апеляції, скарги членів Союзу, в межах компетенції розпоряджається майном і коштами Союзу,  затверджує штатний розклад виконавчої дирекції Союзу.

Виконавча дирекція Союзу

У своїй роботі виконавча дирекція підпорядкована Раді, Президії і Президенту  Союзу. Вона діє в рамках чинного законодавства та положення про виконавчу дирекцію, затвердженого Радою.