У Верховній Раді зареєстрований законопроект щодо стимулювання розвитку СОК

У Верховній Раді зареєстрований Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України (щодо стимулювання розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів) поданий народним депутатом Іваном Зайцем.

Цей законопроект розроблений у співпраці з Союзом учасників сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів.

Номер, дата реєстрації:  11189 від 06.09.2012

ЗАКОН УКРАЇНИ

про внесення змін до Податкового кодексу України  та інших  законодавчих актів України (щодо стимулювання розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13-17, ст.112) такі зміни:

1. у статті 157:

1) пункт 157.1  доповнити підпунктом «ж» такого змісту:

„ж) сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами та їх об’єднаннями”;

2) доповнити пунктом 157.91 такого змісту:

„Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових організацій, визначених у підпункті „ж” пункту 157.1 цієї статті, отримані у вигляді:

вступних, пайових, цільових та членських внесків;

коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від провадження їх основної діяльності та у вигляді пасивних доходів;

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевих бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;

3) пункт 157.10 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

„Майно неподільного фонду неприбуткових організацій, визначених у підпункті „ж” пункту 157.1 цієї статті, не підлягає поділу між його членами і у разі ліквідації повинно бути передано одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховано до доходу бюджету.”.

ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів:

1) У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144) частину першу статті 52 викласти у такій редакції:

„Некомерційне господарювання – це самостійна систематична господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (сільськогосподарські обслуговуючі, споживчі та житлово-будівельні кооперативи, кредитні спілки, об’єднання громадян тощо), спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.”

2) У Законі України „Про сільськогосподарську кооперацію” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 39, ст. 261):

після статті 32 доповнити новою статтею 321 такого змісту

«Стаття 321 . Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

1. Основними завданнями державної політики з підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є щорічне передбачення в державному бюджеті коштів на створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів,  стимулювання їх діяльності шляхом формування сприятливої податкової, фінансово-кредитної, інвестиційної політики.

2. Державна підтримка сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів здійснюється відповідно до державних та регіональних програм за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

3. Центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують сприяння розвитку і зміцненню економічної самостійності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, підвищенню ефективності їх діяльності, не допускають будь-яких обмежень господарської активності та ініціативи обслуговуючої кооперації, вільної і рівноправної участі її на ринках товарів, робіт і послуг.

4. Центральний орган виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики здійснює моніторинг діяльності сільськогосподарських кооперативів та їх об’єднань щодо відповідності принципам кооперації.»

Статтю 33 доповнити новою частиною у такій редакції:

«Діяльність сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів не є прибутковою».

2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України

В.Литвин

 

Посилання на законопроект на сайті Верховної Ради Україниhttp://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=44302

Документи для завантаження (PDF):