Конференція з аграрних питань у Европарламенті

 

30 травня – 1 червня у місті Брюссель (Бельгія) відбулася конференція з аграрних питань, яка проводилась Евпропейською Комісією у Европарламенті. На цю конференцію був запрошений Президент СУСОКУ пан Іван Томич. Пропонуємо до вашої уваги промову І.Томича до европейських парламентарів.

Шановні пані та панове,

Перш за все хочу подякувати Вам за можливість прийняти участь у сьогоднішньому обговоренні, що є яскравим прикладом взаєморозуміння та співробітництва. Я представляю Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та Асоціацію фермерів та приватних землевласників України, не тільки як лідер даних громадських організацій, а і як засновник цього руху в Україні.

Агропромисловий комплекс України є важливим сектором національної економіки, що формує майже 20% національного ВВП і є одним з основних бюджетоутворюючих та експортно орієнтованих секторів національної економіки. 70% території України є сільськими територіями, на яких проживає 33% населення держави 15 млн. громадян.

Особисті селянські господарства разом із фермерським загалам виробляють більше 60% валової продукції АПК, зокрема 98% картоплі, овочів 88%, фруктів 86%, молока 82%.

Таблиця № 1

Тобто забезпечують продовольчу стабільність в країні та є основою сільської поселенської мережі.

Основна місія громадянського, селянського і кооперативного руху який я представляю є розвиток фермерського устрою в сільському господарстві України, розвиток інфраструктури аграрних ринків, в основі сільськогосподарської обслуговуючої кооперації, як умови подолання бідності, покращення якості та безпеки продукції, збереження українського села, покращенням соціальних стандартів життя.

Разом з тим ми маємо на цьому шляху ряд проблем.

Зокрема:

 • Монополізація продуктових ринків, як наслідок низькі закупівельні ціни на продукцію у фермерів, один із найдорожчих маркетингових ланцюжків від виробника до споживача;
 • Обмежений доступ до кредитних, товарних ресурсів з високими ціни 18-20% річних з терміном до одного ріку, як наслідок тільки 3-5% фермерів користуються кредитними, товарними ресурсами;
 • Не ефективна бюджетна політика, як в центрі так і на місцях, щодо розвитку аграрного виробництва сільської місцевості;
 • Високий рівень корупції та бюрократії;
 • Обмежений доступ до зовнішніх ринків;
 • Недосконала правова система щодо захисту фермерів, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • Слабкий розвиток дорадчих служб, обмежений доступ до інформації.

Разом з тим в країні законодавчо визначено стратегічною метою досягнення нашою країною європейського рівня соціально-економічного розвитку. В Україні йде реалізація Програми економічних реформ, що спрямована на досягнення цієї мети. Програма передбачає європейську інтеграцію та поглиблення політичного співробітництва з Європейським Союзом. У 2012 році одним з головних напрямків є реформування аграрної сфери та покращення життя на сільських територіях країни.

Міністерство аграрної політики та продовольства вбачає головною складовою розбудови аграрного сектору економіки України комплексний розвиток сільських територій, спрямований на стабільне забезпечення збалансованого розвитку умов праці та проживання населення.

Виробництво сільськогосподарської продукції, природно, посідає центральне місце в українському АПК. Загострення світової продовольчої кризи та формування негативних для споживачів прогнозів щодо подальшої цінової динаміки на ринку агропромислової продукції актуалізують питання забезпечення продовольчої безпеки для переважної більшості країн світу. З цієї точки зору сприятливі природно-кліматичні умови для вирощування переважної більшості сільськогосподарських культур і потужний людський потенціал дозволяють Україні не лише забезпечити власну продовольчу безпеку, а й стати активним гравцем на світовому ринку продовольства.

Все це вимагає прискорення процесів реформування аграрного сектору України з суттєвою модернізацією в напрямках розвитку нових форм кооперації, підприємницької діяльності на селі, впровадження інноваційних технологій у виробництво, забезпечення дохідності товаровиробників, а також розбудови соціальної інфраструктури та розвитку сільських територій.

Нещодавно Міністерство аграрної політики та продовольства України разом із громадськістю ініціювало розробку ряду програмних документів: Програми щодо реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері сільського господарства, Концепції сталого сільського розвитку України на період до 2025 року, програми розвитку кооперативів в Україні. Програмами передбачатиметься підготовка передумов для впровадження механізмів та елементів спільної аграрної політики з ЄС, розробка та впровадження комплексної політики сільського розвитку, завершення земельної реформи, гармонізація законодавства в галузі безпечності харчових продуктів та фіто санітарного та ветеринарного прикордонного контролю, розвитку кооперації серед дрібних та середніх виробників сільськогосподарської продукції.

На жаль приходиться констатувати, що останніми роками ЄС не приділяв достатньо уваги аграрному та сільському сектору України. В Україні реалізується лише один проект ЄС у згаданій сфері «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та європейської політики добросусідства», основна фаза якого вже завершилася. Експерти даного проекту роблять значний внесок у впровадження європейських підходів до багатьох аспектів розвитку сільських територій. Так, за активної участі проекту, розроблено проекти Законів «Про безпечність харчових продуктів в Україні», «Про здійснення державного контролю безпечності харчових продуктів», «Про державно-приватне партнерство», «Про сільськогосподарську кооперацію», проекти концепцій сталого сільського розвитку України до 2025 року, розвитку сільськогосподарської кооперації в рамках програми «Рідне село».

Важливим напрямком реалізації даної програми є розвиток місцевих громад, підтримка їхніх ініціатив, розвиток загалом громадського суспільства із демократичними цінностями. Широкий доступ до інформації суспільних верст в результаті формування довіри та впевненості людей в завтрашньому дні, в можливості змінити життя на краще самим.

У зв’язку з цим ми вітали б можливість налагодження більш тісної співпраці з європейськими партнерами для вирішення цих завдань як у рамках програм ТАСІС, Європейського Добросусідства та Східного Партнерства. Вважаємо, що настав час підсилити консультативну–методичну підтримку і фінансовою складовою. Просимо передбачити для України можливість користування інструментаріями на кшталт САПАРД, МІДА, ІПА для надання дієвої технічної, методичної та фінансової підтримки в питаннях підготовки програми сталого сільського розвитку, розвитку кооперативів – як одного з основних елементів сталого сільського розвитку, підтримки розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, створення фонду сільського розвитку, подальшої гармонізації законодавства. Просимо передбачити надання допомоги по згаданим питанням. Союз сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів України та Асоціація фермерів та приватних землевласників готові стати реципієнтами проектів на підтримку фермерського та кооперативного руху в Україні.

Розуміючи існування певних процедур для прийняття рішень у цьому напрямку просимо передбачити можливість виділення необхідних коштів для існуючих проектів та програм ЄС у сільському секторі для підтримки розробки програми реформування аграрного/сільського сектору України. На сьогоднішній день йде завершення проекту ЄС «Виконання Україною зобов’язань щодо членства в СОТ та європейської політики добросусідства», через який просимо передбачити продовження надання підтримки до початку роботи нових проектів та програм у секторі.

Маємо надію на продовження нашої тісної співпраці та взаємовигідне вирішення всіх питань про яке ми сьогодні з Вами говорили.

Дякую за увагу.

Промова І.Томича у Европарламенті на англійській мові.

Ladies and gentlemen,

First of all, let me extend thanks for an opportunity to take part in today’s discussion which is a vivid example of cooperation and mutual understanding.  I represent the Union of Ukrainian Agriculture Servicing Cooperatives and Association of Ukrainian Farmers and Private Landowners not only as their leader but also as the founder of this movement in Ukraine.

Today, the agri-industrial complex is an important sector the Ukrainian national economy accounting for almost 20 per cent of the Ukrainian GDP and significant percentages of the national budget revenues and export proceeds. Rural areas account for 70 per cent of the Ukrainian territory. The rural population is 15 million people or 33 per cent of the country’s population.

Individual homesteads together with farmers produce 60 per cent of the agriculture products in Ukraine; more specifically: 98 per cent of all potato, 88 per cent of vegetables, 86 per cent of fruit, 82 per cent of milk.

Table # 1

In other words, they ensure the food security in the country and serve a basis for the network of populated areas in Ukraine.

The mission of the civil, peasantry and cooperative movement which I represent is development of the farming system and agrarian market infrastructure as a basis for agriculture servicing cooperation and the condition for overcoming poverty, improving food safety and quality, preserving rural areas and enhancing social standards.

However, a number of problems hamper fulfilment of this mission, such as:

 • Monopoly at food markets leading to low prices at which agriculture products are procured from farmers and expensive marketing chains from producers to consumers;
 • Limited access to finance and high loan interest rates (18% to 20% p.a.) and short lending periods (up to one year) for farmers. As a result, as little as three to five per cent of Ukrainian farmers borrow money;
 • Inadequate budget policies with regard to agrarian production development at both central and local levels;
 • High level of corruption and bureaucracy;
 • Limited access to external markets;
 • Imperfect system of legal protection of farmers and agriculture servicing cooperatives;
 • Undeveloped extension services; limited access to information.

Ukraine has legislated the strategic goal of attaining the European level of socio-economic development and is in the process of implementing the Economic Reform Programme aimed at achieving the said gaol. The Programme envisages European integration and increased political cooperation with the European Union. Reforming the agrarian sector and improving living standards in rural areas are major areas of the Programme implementation in 2012.

The Ministry of Agrarian Policy and Food believes that comprehensive rural development aimed at balanced development of living and working conditions in rural areas is the major component of developing the Ukrainian agrarian sector.

Needless to say, agriculture production plays the central role in the Ukrainian agro-industrial sector. The global food crisis and pessimistic (for consumers) projections of prices for agri-industrial produce bring the food security issue on the top of most countries’ agendas. In this situation, Ukraine, with its favourable natural and climate conditions for production of most agriculture crops and proper human capital, not only is able not only to ensure its own food security but also have a good chance to become an active player at the global food market.

All this requires speeding up the Ukrainian agrarian sector reform and transferring to new forms of cooperation and entrepreneurship in rural areas, implementing innovative production technologies, ensuring adequate profitability of agriculture production operations, and developing the social infrastructure and rural areas on the whole.

Recently, the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, together with the public, initiated development of a number of programme documents: Programme for implementation of the EU-Ukraine Association Agreement in Agriculture, Concept for Ukraine sustainable rural development until 2025, Programme for cooperative development in Ukraine. The said programmes envisage creating preconditions for implementing mechanisms and components for EU-Ukraine joint agrarian policies; developing and implementing a comprehensive rural development policy; completing the land reform; harmonizing the Ukrainian legislation in the spheres of food safety and phytosanitary and veterinary border controls; developing cooperation among small and medium-sized agriculture producers.

Unfortunately, the European Union paid insufficient attention to the Ukrainian agrarian and agriculture sectors during recent years. At the moment, only one EU-funded project is being implemented in this area, “Implementation of Ukraine’s Commitments under WTO and ENP Frameworks in the Rural Sector (Sector-Wide Approach)”. The Project ended in December 2011 and was extended for nine months. Under SWAP-Rural Project support, the following policy documents were developed: Draft Laws of Ukraine “On Food Safety in Ukraine”, “On Government Food Safety Control”, “On Public-Private Partnership”, “On Agriculture Cooperation”, Draft Concept for Ukraine Sustainable Rural Development until 2025, Draft Concept for Developing Agriculture Cooperation under “Native Village” Programme.

Local community development, support of local communities’ initiatives and general development of the civil society with democratic values are important areas of implementing this Program.  Public access to information and public trust contribute to people’s confidence in the future and to the belief that people are able to improve their lives on their own.

That being said, we would highly appreciate any opportunities to establish closer cooperation with EU partners to accomplish these tasks under EuropeAID, ENP and Eastern Partnership frameworks.  We do believe that the time has come to reinforce advisory-and-methodological support with a financial component. We hereby ask that Ukraine be able to benefit from programmes similar to SAPARD, MEDA, IPA and other similar instruments and receive effective technical, methodological and financial assistance in formulation of its programs for sustainable rural development and cooperative development as a major component of sustainable rural development; development of agriculture extension services; establishment of a rural development fund; further harmonization of the legislation.  We hereby ask you to assist Ukraine in these areas. The Union of Ukrainian Agriculture Servicing Cooperatives and Association of Ukrainian Farmers and Private Landowners are ready to become recipients under EU projects aiming at support of the farmer and cooperative movements in Ukraine.

While being aware of existence of certain procedures for making relevant decisions, we hereby ask you to consider allocating necessary funds under existing EU projects and programs in the rural sector for the purpose of supporting development of a program to reform the Ukrainian agrarian/agriculture sector. As the EU-funded project “Implementation of Ukraine’s Commitments under WTO and ENP Frameworks in the Rural Sector (Sector-Wide Approach)” is coming to the end, we ask you to find a possibility to continue the support until new projects and programs commence in this sector.

We do hope that our close cooperation will continues and we resolve all the above issues to the mutual satisfaction.

Thank you for your attention.